Content Officer Welsh Essential (FTC, until December 2024)

  • Anywhere
  • Posted 3 months ago

Social Care Wales

Social Care Wales
Swyddog Cynnwys Cymraeg yn Hanfodol (FTC, tan fis Rhagfyr 2024)
Caerdydd neu Lanelwy (gyda gwaith hybrid)
Amdanom ni
Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn darparu arweinyddiaeth ac arbenigedd ym maes gofal cymdeithasol ar blynyddoedd cynnar yng Nghymru.
Ein gweledigaeth yw gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ofal a chymorth i blant, oedolion au teuluoedd au gofalwyr.
I wneud hyn, rydym yn arwain ar ddatblygu a rheoleiddior gweithlu gofal cymdeithasol, gwella gwasanaethau, a data ac ymchwil i wella gofal.
Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Swyddog Cynnwys i ymuno n tm Cyfathrebu ar sail amser llawn am gontract tymor penodol tan fis Rhagfyr 2024.
Y manteision
– Cyflog o £32,458 – £34,318 (pro rata) y flwyddyn
– 28 diwrnod o wyliau ynghyd gwyliau banc (pro rata)
– Diwrnodau ychwanegol i ffwrdd rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd
– Cynllun pensiwn llywodraeth leol
– Polisi gwaith hyblyg
– Gweithio hybrid
– Polisi absenoldeb teuluol
Y rl
Fel Swyddog Cynnwys, byddwch yn datblygu, dylunio a chyhoeddi cynnwys clir, deniadol a hygyrch ar gyfer ein cynulleidfaoedd ar-lein ac all-lein.
Gan sicrhau bod ein cynnwys yn glir, yn hawdd ei ddeall, ac yn unol n safonau corfforaethol, byddwch yn defnyddior sianeli gorau i gyrraedd ein cynulleidfaoedd, gan gynnwys ein gwefan a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Byddwch hefyd yn creu cynlluniau marchnata a chyfathrebu ar gyfer y cynnwys y byddwch yn ei ddatblygu.
Byddwch yn gweithio i ddeall anghenion ein cynulleidfa ac yn cynhyrchu cynnwys sy’n ymgysylltu nhw’n effeithiol, fel tudalennau gwe, newyddion, e-byst a negeseuon ar ein cyfryngau cymdeithasol. Byddwch hefyd yn arwain eich cydweithwyr i baratoi cynnwys syn bodloni anghenion defnyddwyr ac syn cyd-fynd n canllawiau brandio a hygyrchedd.
Amdanoch chi
I gael eich ystyried yn Swyddog Cynnwys, bydd angen y canlynol arnoch:
– Rhuglder yn y Gymraeg a’r Saesneg
– Profiad mewn rl ysgrifennu neu olygu
– Profiad o ymchwilio a dadansoddi anghenion cynulleidfaoedd
– Profiad o strwythuro, dylunio a chyhoeddi cynnwys sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr ar-lein a/neu all-lein
– Profiad o drosi deunydd cymhleth i Gymraeg a Saesneg clir
– Profiad o gefnogi eraill i ddatblygu cynnwys ar-lein ac all-lein
– Gwybodaeth ragorol o ramadeg ac atalnodi Cymraeg a Saesneg
– Dealltwriaeth o gynnwys HTML, systemau rheoli cynnwys gwefannau ac optimeiddio peiriannau chwilio
– Gwybodaeth ymarferol o sut i gynhyrchu cynnwys hygyrch
– Y gallu i ddehongli data ansoddol a meintiol (gan gynnwys dadansoddeg gwe)
Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12pm ar 4 Rhagfyr 2023.
Gall sefydliadau eraill alw’r rl hon yn Ysgrifennwr Copi, Crwr Cynnwys, Swyddog Gweithredol Cynnwys, Swyddog Cyfathrebu, Swyddog Marchnata, Dylunydd Cynnwys, Swyddog Cynnwys Digidol, Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol a Chysylltiadau Cyhoeddus, neu Swyddog Gweithredol Cyfathrebu Digidol.
Felly, os ydych chi am ddatblygu eich set sgiliau fel Swyddog Cynnwys, gwnewch gais trwy’r botwm a ddangosir. Mae’r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu gan Webrecruit. Mae’r gwasanaethau a hysbysebir gan Webrecruit yn rhai Asiantaeth Gyflogaeth.
Content Officer Welsh Essential (FTC, until December 2024)
Cardiff or St Asaph (with hybrid working)
About us
At Social Care Wales, we provide leadership and expertise in social care and early years in Wales.
Our vision is to make a positive difference to care and support for children, adults and their families and carers.
To do this, we lead on developing and regulating the social care workforce, service improvement, and data and research to improve care.
We are currently seeking a Content Officer to join our Communications Team on a full-time basis for a fixed-term contract until December 2024.
The Benefits
– Salary of £32,458 – £34,318 (pro rata) per annum
– 28 days holiday plus bank holidays (pro rata)
– Extra days off between Christmas and New Year
– Local government pension scheme
– Flexi work policy
– Hybrid working
– Family leave policy
The role
As a Content Officer, youll develop, design and publish clear, engaging and accessible content for our online and offline audiences.
Making sure our content is clear, easy to understand, and in-line with our corporate standards, youll use the best channels to reach our audiences, including our website and social media platforms. Youll also create marketing and communications plans for the content you develop.
Youll work to understand our audiences needs and produce content that effectively engages them, such as web pages, news, emails and social media posts. Youll also guide your colleagues on preparing content that meets users needs and is in-line with our branding and accessibility guidelines.
About you
To be considered as a Content Officer, youll need:
– Fluency in both English and Welsh
– Experience in a writing or editing role
– Experience of researching and analysing audience needs
– Experience of structuring, designing and publishing user-centred content on and/or offline
– Experience of translating complex material into plain English and Welsh
– Experience of supporting others to develop online and offline content
– Excellent knowledge of Welsh and English grammar and punctuation
– An understanding of HTML content, website content management systems and search engine optimisation
– A working knowledge of how to produce accessible content
– The ability to interpret qualitative and quantitative data (including web analytics)
The closing date for applications is at 12pm on 4th December 2023.
Other organisations may call this role Copywriter, Content Creator, Content Executive, Communications Officer, Marketing Officer, Content Designer, Digital Content Officer, Social Media & PR Officer, or Digital Communications Executive.
So, if youre looking to develop your skill set as a Content Officer, please apply via the button shown. This vacancy is being advertised by Webrecruit. The services advertised by Webrecruit are those of an Employment Agency.

To apply for this job please visit www.itjobboard.co.uk.


You can apply to this job and others using your online resume. Click the link below to submit your online resume and email your application to this employer.